English

DECEN là Trưởng ban Điều hành của Mạng lưới Northnet

25/04/2014

Mạng Mạng lưới các tổ chức xã hội khu vực miền núi phía Bắc vì sự phát triển cộng đồng bền vững ở Việt Nam (gọi tắt là: NorthNet) được thành lập vào tháng 7 năm 2011 gồm 7 thành viên khi thành lập, đến nay có 11 thành viên.

Sứ mệnh: Nâng cao vị thế, quyền; tăng tiếng nói của người DTTS vì cuộc sống tốt đẹp hơn

Tầm nhìn: Tới năm 2020, chất lượng cuộc sống của người DTTS miền núi phía Bắc được cải thiện, các chính sách và việc thực  thi chính sách liên quan đến họ phản ánh đầy đủ được sự tham gia và các quyền cơ bản của họ. Sự đóng góp của mạng lưới được chính quyền các cấp và người dân địa phương ghi nhận

Lĩnh vực hoạt động:

}  Biến đổi khí hậu, nước sạch và vệ sinh môi trường

}  Sự tham gia và trách nhiệm giải trình từ nhà nước

}  Rừng và đất rừng

}  Bình đẳng giới

}  Vận động chính sách

Nguyên tắc hoạt động:

}  Tự nguyện

}  Thống nhất trong đa dạng

}  Dân chủ, tôn trọng quyền tự chủ của các thành viên

}  Công khai, minh bạch

}  Hợp tác, liên kết hoạt động

}  Tuân thủ luật pháp của Nhà nước Việt Nam

Một số hoạt động của Northnet trong năm 2011 và năm 2012:

}  Họp khởi động tại Hà Nội (11-12/7/2011): Gặp gỡ, tìm hiểu và chia sẻ về tổ chức mình; Trao đổi bước đầu về mục tiêu, tầm nhìn và chiến lược 5 năm của mạng lưới; Lập kế hoạch hoạt động giai đoạn 6/2011 – 6/2012

}   Họp mạng lưới đầu tiên tại Thái Nguyên (10/8/2011): Thống nhất quy chế và chiến lược hoạt động; Xây dựng chiến lược hoạt động đến năm 2012; Chia sẻ phương pháp tiếp cận ABCD

}   Gặp gỡ đại diện của Care Đan Mạch & Quốc tế tại Thái Nguyên (2/12/2011)

}  Tham gia một số cuộc hội thảo tại Hà Nội với các chủ đề về DTTS, chính sách, biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên nước, hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức PCP địa phương…

}   Thiết kế tờ rơi mạng lưới, in ấn và giới thiệu với bên ngoài

}  Hội thảo xây dựng chiến lược và lập kế hoạch năm 2012 tại Yên Bái (27-28/2/2012): Đánh giá các hoạt động mạng NorthNet  năm 2011; Bổ sung và sửa đổi Quy chế mạng lưới; Xây dựng lộ trình/ kế hoạch thực hiện chiến lược hoạt động mạng gồm kế hoạch hoạt động năm 2012

}  Tập huấn về “Tiếp cận dựa trên quyền và đa dạng văn hóa” tại HN (15-17/5/2012) cho tất cả các thành viên mạng

}  Tập huấn về “Vận động chính sách” tại HN (26-28/6/2012)

}  Tập huấn về “Biến đổi khí hậu” tại Hà Nội (25-27/7/2012)