English

Kiện toàn Ban Giám sát Cộng đồng

12/08/2014

Ngày 5 tháng 8 năm 2014, dự án IVEN tổ chức họp tham vấn kiện toàn ban Giám sát cộng đồng phòng họp tầng 2, UBND huyện Bảo Lạc. Cuộc họp có sự tham gia của 15 người là đại diện HĐND, MTTQ, phòng dân tộc huyện, HĐND, UBND, MTTQ xã dự án và người đại diện của mô hình Diễn đàn dân tộc thiểu số.

Cuộc họp đã tổng kết lại những kinh nghiệm học hỏi được từ chuyến tham quan ban giám sát cộng đồng tại Hà Tĩnh và xem xét những kinh nghiệm có thể áp dụng được trong thực tế tại địa phương. Đại diện các bên liên quan đều cho rằng giám sát cộng đồng cần được thực hiện để đảm bảo lợi ích cho cộng đồng và nhất trí kiện tòan lại ban GSCĐ tại 03 xã.

Một số nội dung kiện toàn như: mô hình tổ chức, kế hoạch giám sát, vai trò các bên… đã được thảo luận và thống nhất. Kế hoạch thực hiện ban GSCĐ năm 2014 cũng đã được xây dựng, phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện cụ thể. Các bên liên quan đều cam kết thực hiện tốt vai trò của mình theo kế hoạch.