English

Giơi thiệu về DECEN

18/04/2014

THÔNG TIN CHUNG

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Cao Bằng (gọi tắt là DECEN) là tổ chức phi chính phủ đầu tiên và duy nhất ở tỉnh Cao Bằng, hoạt động vì sự phát triển bền vững của người DTTS. Kế thừa 17 năm kinh nghiệm làm việc của HELVETAS tại Cao Bằng, DECEN xác định các lĩnh vực chủ yếu như sau: quyền thông tin cho người DTTS, vận động chính sách, cơ hội tiếp cận nước sạch và vệ sinh, cơ hội cải thiện kinh tế cho người DTTS. DECEN cho rằng nếu người DTTS có cơ sở nhất định, họ sẽ có sức mạnh để thoát khỏi nghèo đói và mù chữ.


THÀNH TỰU ĐẾN NAY


Trong 3 năm hoạt động trở lại đây DECEN đã huy động được hơn USD 2 triệu (tương đương với 40 tỷ VNĐ) để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh, nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường, tăng thu nhập cho người DTTS  từ nghề truyền thống của địa phương, du lịch cộng đồng và tổ chức những cuộc đối thoại chính sách giữa chính quyền và người dân,v.v.v. Hơn nữa, giám đốc của DECEN cũng được lựa chọn là chủ tịch của mạng lưới các tổ chức phi chính phủ miền núi phía bắc của Việt Nam vì sự phát triển bền vững của người DTTS và những đối tượng thiệt thòi (Northnet). Dự án “Tăng cường năng lực cho DECEN và mạng lưới Northnet trong xóa đói giảm nghèo” được phê duyệt giai đoạn 3/2013 đến 2/2016 là thành tựu đầu tiên về việc mạng lưới hoạt động hiểu quả. Dự án được Ủy ban Châu Âu tài trợ và DECEN sẽ thực hiện xây dựng một mô hình về dân chủ cơ sở trong dự án này.

Chúng tôi đặt ra mục tiêu: “đến năm 2020, môi trường và cuộc sống của người DTTS ở Cao Bằng và miền núi phía bắc được cải thiện bền vững bằng chính nội lực của họ cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương