English

Du lịch Cộng đồng với Bảo tồn Văn hóa và Cải thiện Sinh kế 2015 -2016

Du lịch Cộng đồng với Bảo tồn Văn hóa và Cải thiện Sinh kế 2015 -2016

Góp phần cải thiện sinh kế và bảo tồn văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo tại tỉnh Cao Bằng thông qua mở rộng du lịch cộng đồng

Tăng cường Năng lực DECEN 2011-2014

Tăng cường Năng lực DECEN 2011-2014

Nhằm hỗ trợ Trung tâm Phát triển Cộng đồng Cao Bằng hoàn thành sứ mệnh một cách bền vững, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân tộc thiểu số bị thiệt thòi ở Cao bằng

Tăng cường Năng lực Tham vấn và Phản hồi Chính sách 2014 - 2015

Tăng cường Năng lực Tham vấn và Phản hồi Chính sách 2014 - 2015

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc triển khai và tác động của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Luật Khiếu nại và

Tăng cường Năng lực trong Hỗ trợ Giảm nghèo 2013 - 2016

Tăng cường Năng lực trong Hỗ trợ Giảm nghèo 2013 - 2016

Góp phần nâng cao năng lực của DECEN và các tổ chức thuộc mạng NorthNet, để hỗ trợ tốt hơn cho xóa đói, giảm nghèo của người DTTS vùng sâu, vùng xa của Việt Nam

Cải thiện Sinh kế cho Người Dân tộc Thiểu số (LIVE) 2011 - 2014

Cải thiện Sinh kế cho Người Dân tộc Thiểu số (LIVE) 2011 - 2014

Nhằm cải thiện cuộc sống của người DTTS ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Cao Bằng

Cải thiện Du lịch Cộng đồng nhằm Xóa Đói Giảm Nghèo 2013-2014

Cải thiện Du lịch Cộng đồng nhằm Xóa Đói Giảm Nghèo 2013-2014

Nhằm tạo ra cơ hội tăng thu nhập ngoài nông nghiệp cho phụ nữ và thanh niên người Lô Lô và bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc thông qua việc đẩy mạnh du lịch cộng đồng